Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaryzyhultaj ryzyhultaj
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobrebopolskie dobrebopolskie

January 28 2015

6911 d3fa
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
7123 0056 500
Reposted fromthinredline thinredline
7166 11b1 500
Reposted fromphilipp philipp
7429 642a
Dammmmmm
Reposted fromexteasy exteasy

January 16 2015

Play fullscreen
Lets make this fleeting moment last forever
So tell me what you are waiting for?
I’m gonna keep it frozen here forever
There’s no regretting it anymore
It’s worth the wait, even so far away
I’m making the night mine until the day I die
Your lights will break when you’re hanging by faith
You know what it feels like when your in sublime.
Play fullscreen
Just one day in the life
So I can understand
Fighting just to survive
But you taught me I can

January 15 2015

Holy crap...

December 24 2014

3919 6920 500
Reposted fromjinpachi jinpachi
6351 38f7
Reposted fromdoctor-cthwholhu doctor-cthwholhu
4231 077a

aliensdancing:

themoonphase:

It’s almost that time of the year again.

Reposted frombrandnude brandnude
4184 b2ff
Mimo wszystko pokusiłbym się o nazwanie chcenia przekleństwem. W skrócie - Wiecznie czegoś chcemy i wiecznie będziemy niespełnieni.
Może być największą magią, ale czarną. Działa podobnie, tyle, że z drugim dnem.
5013 a628
Reposted frombrandnude brandnude
0061 4a14
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viavesania vesania

December 05 2014

6465 260c 500

laughhard:

See this hat? Tis’ my cat.

Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire
Neue Friesn
Reposted fromdhoop dhoop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl